เดือนเมษายน 2563


ผลงานวิจัย

April 20, 2020

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล ตรวจวิเคราะห์เชื้อในอากาศ ภายในห้องผู้ป่วยหนัก COVID-19 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

April 21, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล มอบหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่

April 24, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบของช่วยเหลือชุมชนวัดสาลวัน ในโครงการ “ปัน ปัน” ห่างแค่ตัว อย่ากลัวแบ่งปัน

April 24, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดลมอบหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่โรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอในจังหวัดนครปฐม