พฤศจิกายน


ผลงานวิจัย

November 8, 2018

พิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริมสิทธิและอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนสตรีพิการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กองทุนพัฒนาประชากรแห่งสหประชาชาติ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

November 8, 2018

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ได้สอดรับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ภายใต้ “โครงการ Green Army, Green Farmer เพื่อประเทศชาติและประชาชน”

November 8, 2018

Journal of Applied Animal Science คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับการอนุมัติให้เข้าฐานข้อมูล ASEAN CITATION INDEX (ACI)

November 8, 2018

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติระดับภูมิภาค หัวข้อ “Foreign Workers, Marriage Migrants and Displaced Persons: Understanding the Many Facets of Migration in an Interconnected World”