Print

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

18 ตุลาคม 2564: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การเปิดใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศการปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2 กันยายน 2564 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การงดใช้พื้นที่และการปฏิบัติงานที่บ้านในพื้นที่ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศการปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
31 สิงหาคม 2564 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การเปิดใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
2 สิงหาคม 2564: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การขยายเวลาการงดใช้พื้นที่และการปฏิบัติงานที่บ้านของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
18 กรกฎาคม 2564 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
10 กรกฎาคม 2564 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อรองรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
27 มิถุนายน 2564 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อรองรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
21 พฤษภาคม 2564 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร เพื่อยกระดับการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
14 พฤษภาคม 2564 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การขยายเวลาในการดำเนินการปฏิบัติเรื่องการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรเพื่อยกระดับการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
30 เมษายน 2564 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร เพื่อยกระดับการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
16 เมษายน 2564: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ข้อปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564
11 เมษายน 2564 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรและมาตรการการเฝ้าระวังการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
11 มีนาคม 2564: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การปรับเปลี่ยนมาตรการการใช้พื้นที่ออกกำลังกายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 กุมภาพันธ์ 2564: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
31 มกราคม 2564: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การเปิดส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในทุกพื้นที่ และข้อปฏิบัติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
27 มกราคม 2564: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการลดหย่อนค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย หรือค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อจากโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564
26 มกราคม 2564: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ (ไทย) มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อจากโคโรนาไวรัส2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564
26 มกราคม 2564: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อจากโคโรนาไวรัส2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564
18 มกราคม 2564: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรไทย ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
13 มกราคม 2564: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การงดการเดินทางของบุคลากรและนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมายังพื้นที่ในมหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
7 มกราคม 2564: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การออกเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางผ่านหรือออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อมาปฏิบัติงานในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล

4 มกราคม 2564: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การประกาศขยายเวลาปิดส่วนงานเพิ่มเติม การขยายเวลาการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร การจัดกิจกรรมทางการศึกษาและการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ในพื้นที่พญาไทและบางกอกน้อย

2 มกราคม 2564: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การขยายเวลาปิดส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในพื้นที่ศาลายา การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร การจัดกิจกรรมทางการศึกษาและการประชุมผ่านระบบออนไลน์

2 มกราคม 2564: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง การประกาศปิดส่วนงานเพิ่มเติม การขยายเวลาปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร การจัดกิจกรรมทางการศึกษา และการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ในพื้นที่พญาไทและบางกอกน้อย

31 ธันวาคม 2563: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การปิดส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในวิทยาเขตกาญจนบุรี และให้จัดกิจกรรมทางการศึกษาและการประชุมผ่านระบบออนไลน์

28 ธันวาคม 2563: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร การจัดกิจกรรมทางการศึกษาและการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ในพื้นที่พญาไท บางกอกน้อย  และทุกวิทยาเขตในต่างจังหวัด

25 ธันวาคม 2563: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เลื่อนเปิดภาคการศึกษาปลายสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 1 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2563

23 ธันวาคม 2563: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
23 ธันวาคม 2563: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การปิดส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในพื้นที่ศาลายาการจัดกิจกรรมทางการศึกษาและการประชุมผ่านระบบออนไลน์

22 ธันวาคม 2563: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การเลื่อนหรืองดจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

20 ธันวาคม 2563: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางในการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาล

19 ธันวาคม 2563: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติตนของนักศึกษาและการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร

12 สิงหาคม 2563: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการปฏิบัติด้านการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยมหิดลในระยะการผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

15 มิถุนายน 2563: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางในการเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงการดำเนินการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

11 มิถุนายน 2563: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

27 พฤษภาคม 2563: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรและแนวทางการรักษาระยะห่างทางสังคมอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
29 เมษายน 2563: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการเปิดภาคการศึกษา การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรและแนวทางการรักษาระยะห่างทางสังคมอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

25 มีนาคม 2563:ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล การปฏิบัติงานในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อรองรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

23 มีนาคม 2563: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเดินทางกลับภูมิลำเนาของนักศึกษาต่างชาติละการเดินทางกลับประเทศไทยของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่กำลังศึกษาหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ (ทุกประเภททุน)

23 มีนาคม 2563: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

21 มีนาคม 2563: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การปิดส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในพื้นที่พญาไทและบางกอกน้อย และการประชุมออนไลน์ในทุกพื้นที่

19 มีนาคม 2563: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรและแนวทางการรักษาระยะห่างทางสังคม อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

6 มีนาคม 2563: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ในกรณีที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ พ.ศ.2563

28 กุมภาพันธ์ 2563 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับนักศึกษา

26 กุมภาพันธ์ 2563: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการให้หยุดปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

24 กุมภาพันธ์ 2563 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

11 กุมภาพันธ์ 2563 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)

Coronavirusesv2-04

คำแถลงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 19 มีนาคม 2563: คำแถลงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการคัดกรองผู้เข้าข่ายสัมผัสใกล้ชิดนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เหลืออีก 4 ราย

17 มีนาคม 2563: คำแถลงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การระงับการเรียนการสอน ในทุกระดับชั้นของมหาวิทยาลัยมหิดลและแนวทางในการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

17 มีนาคม 2563: คำแถลงอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการคัดกรองผู้เข้าข่ายสัมผัสใกล้ชิดนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สำหรับใช้เพื่อการสื่อสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล)

14 มีนาคม 2563: คำแถลงอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และการระงับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา (สำหรับใช้เพื่อการสื่อสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล)

13 มีนาคม 2563: คำแถลงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กระแสข่าวลือและความเข้าใจผิดทางสื่อออนไลน์เรื่องสถานที่ที่ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้ง 11 ราย ได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยมหิดล

26 กุมภาพันธ์ 2563: คำแถลงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลผลการตรวจเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในบุคลากรที่อยู่ในข่ายต้องสงสัย ไม่พบการติดเชื้อ

26 กุมภาพันธ์ 2563: คำแถลงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ระหว่างการรอผลการตรวจยืนยัน

25 กุมภาพันธ์ 2563: คำแถลงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บุคลากรที่อยู่ในข่ายต้องสงสัย