แนวปฏิบัติในการเข้าสอบกลางภาค 2/2562 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
March 6, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการให้หยุดปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019