คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Practical Dentistry in COVID-19 Pandemic
February 22, 2021
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา จากการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ (TICTA-Thailand ICT Awards Digitalization for New Normal 2020)
February 23, 2021

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

7CB607CF-1CC2-4C0C-AF0F-ECE3D86EA44B

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณเกษสุดา ไรวา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม 235 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน และขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ โดยการร่วมพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสาธารณสุข และเมนูอาหารสุขภาพ เพื่อสุขภาวะที่ดีของชุมชนตามแนวคิดวิถีอยู่เป็นสุข (Well-Being)

ทั้งนี้ มีรองศาสตราจารย์ ดร.พัชราณี ภวัตกุล หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้แทนจากบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามครั้งนี้ด้วย