คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
February 22, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)
February 24, 2021

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา จากการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ (TICTA-Thailand ICT Awards Digitalization for New Normal 2020)

it15

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ทีม RB-Pro ประกอบด้วย นายอาภากรณ์ เก่งการนา นางสาววริษา กิตติศุภกุล และ นายพัทวิทย์ ศรีอนุวัติพงศ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา จากการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ (TICTA-Thailand ICT Awards Digitalization for New Normal 2020) ด้วยผลงาน “โปรแกรมเพื่อคัดกรองสารที่คาดว่ามีฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งจอประสาทตาในเด็กด้วยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ในการแพทย์แม่นยำ” จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) โดยได้รับเกียรติจากคุณวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องประชุม 1 บริษัท ยิบอินซอย ถ.มหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ

ผลงานดังกล่าว จะช่วยคัดกรองสารที่คาดว่ามีฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งจอประสาทตา โดยการตรวจสอบจากสารประกอบในกลไกของร่างกาย และวิเคราะห์จากสารพันธุกรรมที่มีอิทธิพลต่อโรคมะเร็งจอประสาทตาในเด็ก ทั้งยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยนักวิจัย และผู้พัฒนายาในการตัดสินใจเลือกสารที่คาดการณ์ว่ามีฤทธิ์ยับยั้งโรคต่างๆ เพื่อแนวทางการรักษาที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น