สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม “การเขียนหนังสือ ตำรา ให้ทรงคุณค่า เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ”
February 25, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ National Cheng Kung University จัดงาน 2021 International Webinar Series on Smart Healthcare Science and Technology
February 25, 2021

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Travel Medicine 2021 “Travel Medicine in the COVID-19 era”

1614240554174

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ Travel Medicine 2021 “Travel Medicine in the
COVID-19 era” โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์หน่วยเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยากรภายนอก บรรยายหัวข้อ 1. Travel Medicine in the COVID-19 era : Threat and Opportunities 2. Quick review concept of Travel Medicine และ 3. Public health measures at the airport in the context of COVID-19 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ในการฝึกทักษะแก่แพทย์ทั่วไป แพทย์เฉพาะทาง และแพทย์ประจำบ้าน รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจในด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว และเพื่อให้การดูแลรักษานักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการในระดับนานาชาติ