มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ National Cheng Kung University จัดงาน 2021 International Webinar Series on Smart Healthcare Science and Technology
February 25, 2021

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หลักสูตร WINS)

1614320761508_copy_1024x768

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หลักสูตร WINS)  ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

จากนั้น ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายหัวข้อ “อุทยานวิทยาศาสตร์กับการสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมในภูมิภาค” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายหัวข้อ “Waste and Energy Management : BCG Model with Sustainability at Heart” และรองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา  พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหาร และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายหัวข้อ โครงการ Gastronomy Tourism : LANNA Gastronomy “คิดถึงเชียงใหม่”

โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หลักสูตร WINS) จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายในการรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถทำงานร่วมกับเอกชนได้ตามยุทธศาสตร์ โดยการนำวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนประเทศ