มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ National Cheng Kung University จัดงาน 2021 International Webinar Series on Smart Healthcare Science and Technology
February 25, 2021

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หลักสูตร WINS)