มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ National Cheng Kung University จัดงาน 2021 International Webinar Series on Smart Healthcare Science and Technology

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Travel Medicine 2021 “Travel Medicine in the COVID-19 era”
February 25, 2021
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หลักสูตร WINS)
February 26, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ National Cheng Kung University จัดงาน 2021 International Webinar Series on Smart Healthcare Science and Technology

1614245315743

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ National Cheng Kung University ประเทศไต้หวัน จัดงานสัมมนา 2021 International Webinar Series on Smart Healthcare Science and Technology ภายใต้หัวข้อ “International Academia-Industry Collaboration in Smart Society” ณ NCKU Library Conference Center, National Cheng Kung University และ ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล Prof. Dr. Huey-Jen Jenny Su, President, National Cheng Kung University Dr. Lee Ying-yuan ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และ Mr. Jackie Chang ประธานบริหาร บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ “MU International Academic-Industry Collaboration”

การสัมมนาดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ National Cheng Kung University โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับไต้หวัน รวมถึงโอกาสของตลาดในปัจจุบัน มีผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวจากประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศไต้หวัน ประเทศไทย ประเทศอินเดีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม