ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ได้รับคัดเลือกจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้เป็น 1 ใน 29 หน่วยงาน ที่เป็นตัวอย่างของการทำงานดูแลสุขภาพด้านพิษวิทยา
February 25, 2021
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Travel Medicine 2021 “Travel Medicine in the COVID-19 era”
February 25, 2021

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม “การเขียนหนังสือ ตำรา ให้ทรงคุณค่า เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ”

1614238605604

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม “การเขียนหนังสือ ตำรา ให้ทรงคุณค่า เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ” ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ บรรยายเรื่อง “รูปแบบและลักษณะของหนังสือและตำราที่ใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร ได้ให้ข้อเสนอแนะ และ คำแนะนำ ว่า ตำรา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่มีการรวบรวมอย่างมีระบบ มีความถูกต้อง ทันสมัยในวันที่ยื่นขอตำแหน่ง มีรหัสวิชากำกับ และมีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของวิชานั้น ๆ หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการ ที่มีการรวบรวมอย่างมีระบบ มีเอกภาพ ถูกต้อง และมีการสอดแทรกประสบการณ์ของผู้เขียน เพื่อเสริมสร้างความคิดให้กับผู้ที่ได้อ่าน โดยผู้ที่จะเริ่มเขียนนั้น จะต้องมีความตั้งใจ มุ่งมั่น ควรเขียนเรื่องที่ตนเองมีองค์ความรู้ มีประสบการณ์จริง  ควรมีจริยธรรม ไม่นำผลงานผู้อื่นมาลอกเลียนแบบ และที่สำคัญคือหากมีการนำข้อความ หรือประโยคมาอ้างอิงนั้น ให้ระมัดระวังเรื่องของลิขสิทธิ์เป็นสำคัญด้วย ซึ่งตำราหรือหนังสือ สามารถนำไปประกอบในการขอตำแหน่งทางวิชาการได้ในระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ต่อไป จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ ผู้จัดการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเรื่อง “วิธีการและประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล” และ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม บรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการลิขสิทธิ์สำหรับหนังสือและตำรา”

โครงการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Press) ภายใต้กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายรวบรวมหนังสือและตำราอันทรงคุณค่า และเป็นแหล่งตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ให้กับอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล และการทำความเข้าใจ การกำหนดวิธีการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อได้มาซึ่งหนังสือและตำราอันทรงคุณภาพ จึงดำเนินการจัดอบรมขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมรับทราบ และทำความเข้าใจวิธีการสร้างสรรค์หนังสือและตำรา รวมถึงการบริหารจัดการซึ่งลิขสิทธิ์ อันเกิดจากผลงานดังกล่าวให้ถูกต้อง อันเป็นพื้นฐานสำคัญ เพื่อให้ผู้สร้างสรรค์นำไปบริหารจัดการ และวางแผนการดำเนินงานเขียนหนังสือและตำราให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อีกทั้งยังทราบถึงรูปแบบและลักษณะของหนังสือและตำราที่ใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการอีกด้วย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Press) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวมในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์และนักวิชาการในการหาแหล่งพิมพ์ผลงาน สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ https://mupress.mahidol.ac.th