นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา จากการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ (TICTA-Thailand ICT Awards Digitalization for New Normal 2020)
February 23, 2021
ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ได้รับคัดเลือกจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้เป็น 1 ใน 29 หน่วยงาน ที่เป็นตัวอย่างของการทำงานดูแลสุขภาพด้านพิษวิทยา
February 25, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)

S__27967515

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะ งบประมาณและการคลัง พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่ตรวจวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการฟังดนตรี และประเมินความผ่อนคลาย ด้วยการติดตามการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง โดยใช้ดนตรีช่วยบำบัด โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้คัดสรรบทเพลงให้เหมาะสมกับช่วงวัย และเก็บข้อมูล Healthy Song เพื่อส่งเสริมการใช้ดนตรีอย่างเหมาะสมสำหรับเด็ก และเยาวชนไทย รวมทั้งการใช้ดนตรีเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดนครปฐมให้เป็นเมืองสร้างสรรค์สาขาดนตรี ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

เครดิตภาพ: คณะเทคนิคการเเพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล