มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุม “The 8th ASEF Regional Conference on Higher Education”
September 10, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Indian Institute of Technology Bombay (IITB) ประเทศอินเดีย จัดการประชุม “Online Research Workshop for Mathematics Department”
September 13, 2021

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรมปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หลักสูตร WiNS)

วันที่ 11 กันยายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเทปทรงบรรยายพิเศษเรื่อง “ชีวิตหลังโควิด” แก่สมาชิกหลักสูตร WiNS รุ่นที่ 1 ในพิธีปิด “โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หลักสูตร WiNS” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมบรรยายพิเศษในพิธีปิดโครงการฯ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เข้าร่วมรับฟังในรูปแบบออนไลน์

ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะประธานหลักสูตร WiNS รุ่นที่ 1 และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และผู้สนับสนุนโครงการ ร่วมพูดคุยกับผู้ที่สำเร็จหลักสูตร จากนั้น รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ในฐานะประธานผู้บริหารหลักสูตร พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ ในฐานะผู้จัดการหลักสูตร ร่วมแสดงความยินดีและเป็นวิทยากร ในช่วง “พบสามหนุ่มสามมุม WiNS

โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายในการรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถทำงานร่วมกับเอกชนได้ตามยุทธศาสตร์ โดยการนำวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนประเทศ พร้อมดึงศักยภาพพลังคนรุ่นใหม่ในการหลอมรวมกับความคิดผู้บริหารระดับสูงในการสร้างเครือข่าย การทำงานร่วมกัน ร่วมแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาสังคมและการศึกษาไทย

ขอบคุณภาพจาก : Admin ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย