สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดกิจกรรมครบรอบ 24 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
September 29, 2021
ม.มหิดล จัดหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการผลิตนวัตกรเครื่องมือแพทย์ที่มีศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย
September 30, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ “JavaScript Framework (Node.js & React)”

วันที่ 29 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ หัวข้อ “JavaScript Framework (Node.js & React)” โดยมี อาจารย์ ดร. จิดาภา ไกรสังข์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ ดร.วุฒิชาติ แสวงผล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม IPTV กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx Meeting)

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ หัวข้อ “JavaScript Framework (Node.js & React)” เพื่อให้ผู้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ของ ส่วนงานต่าง ๆ สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาเว็บไซต์ตลอดจนแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากขึ้น