มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมหารือแนวทางสนับสนุนด้านนวัตกรรมไทย
September 29, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ “JavaScript Framework (Node.js & React)”
September 29, 2021

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดกิจกรรมครบรอบ 24 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

วันที่ 29 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “ก้าวผ่าน 9 วิกฤติโควิด สู่โอกาสการพัฒนาเด็กและครอบครัว” ร่วมกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันฯ โดยกล่าวถึง บททบาทหน้าที่และภารกิจในของสถาบันฯ ในการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการในการพัฒนาและคุ้มครอง เด็กและครอบครัว ซึ่งในปีที่ผ่านมาเด็กและครอบครัวถูกผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 เป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่าเด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน วัยรุ่น มีการขาดความต่อเนื่องจากการพัฒนา ต้องหยุดโรงเรียน ขาดพฤติกรรมทางด้านสังคม ตลอดจนขาดการเรียนรู้ สำหรับครอบครัวก็ประสบปัญหา ในเรื่องของเศรษฐกิจครัวเรือน ครอบครัวมีความยากลาบากมากขึ้น จากสถานการณ์เหล่านี้ สถาบันฯ จึงเข้าไปดำเนินโครงการที่เรียกว่า Home Based Education โดยทำงานร่วมกับครูเด็กปฐมวัย ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ไปทำงานกับครอบครัวและชุมชน เพื่อให้ผ่านวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ไปได้

รายละเอียดเพิ่มเติม