ม.มหิดล จัดหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการผลิตนวัตกรเครื่องมือแพทย์ที่มีศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ “JavaScript Framework (Node.js & React)”
September 29, 2021

ม.มหิดล จัดหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการผลิตนวัตกรเครื่องมือแพทย์ที่มีศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย

วันที่ 30 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการผลิตนวัตกรเครื่องมือแพทย์ที่มีศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บรรยาย เรื่อง “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับบทบาทการสนับสนุนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยไทย” พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยาย เรื่อง “แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในการผลิตกำลังคนที่มีศักยภาพสูงด้านเครื่องมือแพทย์” และ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานโครงการ บรรยาย เรื่อง “Medical Product Life Cycle & Ecosystem เพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ของมหาวิทยาลัย” และ เรื่องMedical Product Design & Development-Design Verification มุมมองการทดสอบตามมาตรฐานเครื่องมือแพทย์” ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม ผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล

จากนั้น เป็นการบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมให้ความรู้ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยาย เรื่อง “Design Thinking และมุมมองความคาดหวังจากผู้ใช้เครื่องมือแพทย์” ดร.กฤษกร สุขเวชวรกิจ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิสสทัต ประเสริฐสกุล วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยาย เรื่อง “Feasibility Studies & Market Validation เพื่อการตัดสินใจพัฒนาเครื่องมือแพทย์” ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล คุณอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บรรยาย เรื่อง “การทำ Patent Mapping และการวิเคราะห์ Freedom to Operate” ศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์ ประธานโครงการ National Clinical Research Center และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยาย เรื่อง “Medical Product Design & Development-Design Validation มุมมองเชิงการทดสอบทางคลินิกและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” เภสัชกรหญิงกรภัทร ตรีสารศรี คุณธนพล วงศ์แก้ว และ คุณธเนศ วิริยะเมธานนท์ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา บรรยาย เรื่อง “การขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ไทย และการเตรียมแฟ้มเอกสาร”

โครงการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อยกระดับ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ (Reskill/Upskill) และขีดความสามารถของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมแนวใหม่แห่งอนาคตที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย