มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Indian Institute of Technology Bombay (IITB) ประเทศอินเดีย จัดการประชุม “Online Research Workshop for Mathematics Department”

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรมปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หลักสูตร WiNS)
September 11, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนาออนไลน์ “EDUtech Thailand 2021”
September 14, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Indian Institute of Technology Bombay (IITB) ประเทศอินเดีย จัดการประชุม “Online Research Workshop for Mathematics Department”

วันที่ 13 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ Indian Institute of Technology Bombay (IITB) ประเทศอินเดีย จัดการประชุม Online Research Workshop for Mathematics Department” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรสายวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการสาขาวิชาคณิตศาสตร์ของทั้งสองสถาบัน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีบุคลากรสายวิชาการจากภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ โบสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์ ลิ่วเฉลิมวงศ์ ดร.สุทธิศักดิ์ วัฒนวงศ์วรรณ Dr. Dmitry Berdinskiy Dr. Man V.M. Nguyen ร่วมนำเสนอผลงาน พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับบุคลากรสายวิชาการจาก IITB นำโดย Prof. Amit Agrawal และ Prof. S Suresh Kumar รวมทั้งนักวิจัยจาก IITB จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ Prof. Siuli Mukhopadhayay Prof. Harsha Hutridurga และ Prof. Radhendushka Srivastava.