มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Indian Institute of Technology Bombay (IITB) ประเทศอินเดีย จัดการประชุม “Online Research Workshop for Mathematics Department”
September 13, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม AUN-EEC Conference 2021
September 15, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนาออนไลน์ “EDUtech Thailand 2021”

วันที่ 14 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนาออนไลน์ “EDUtech Thailand 2021” หัวข้อ “ปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่รูปแบบดิจิทัล : กลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลง” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตราจารย์ ดร. จิรพล สังข์โพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คุณประคุณ เลาหกิตติกุล ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท อรูบ้า บริษัทในเครือฮิวเลตต์แพคการ์ดเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) ร่วมการเสวนา จัดโดย EDUtech Thailand ร่วมกับบริษัท อรูบ้า บริษัทในเครือฮิวเลตต์แพคการ์ดเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) ผ่านระบบออนไลน์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดลได้เตรียมการทุกรูปแบบในยุคโควิด-19 มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้ทักษะทางด้านต่าง ๆ ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในรูปแบบนวัตกรรม งานวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการต่อยอด โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน ทำให้เกิดความรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติมอย่างมาก มีการเชื่อมโยงอย่างกว้างขวางไร้พรมแดน ในทุกศาสตร์ มหาวิทยาลัยต้องปรับตัว เตรียมความพร้อมในลักษณะเครื่องมือหลักสูตรการเรียนการสอน โดยนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลง