ประชุมระดมความคิดเห็นการกำหนด Potential Factors สำหรับประเมิน MU-Talents
April 1, 2021
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Light UP Your Future!
April 1, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหิดล – มจธ.

7

วันที่ 1  เมษายน 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในโอกาสเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการอำนวยการวิชาการและบริหารเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (MU-KMUTT Biomedical Engineering & Biomaterials Consortium) โดยมี ผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประชุม ห้อง G34 และ G35 ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งหมายที่จะเป็นอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ในปี .. 2573 โดยมีแผนยุทธศาสตร์ 4 ด้านเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation มีเป้าประสงค์หลักคือ World Class Research and Creative Innovation และเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยมุ่งเป้าหมาย (goal-oriented research) โดยมหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมมือตั้งเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ เพื่อดำเนินการสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์และเชิงนโยบาย ระดับประเทศและระดับสากล อีกทั้ง สร้างพันธมิตรด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน จะนำไปสู่การผลิตผลงานตีพิมพ์และนวัตกรรมคุณภาพสูง รวมทั้ง เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทรัพยากรวิจัย นำไปสู่การยกระดับความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในระยะยาว และยกระดับมหาวิทยาลัยมหิดลไปสู่มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการวิจัยต่อไป