ม.มหิดล เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 โครงการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือ (Consortium) ของผู้ประเมินการวิจัยและนวัตกรรม
April 30, 2021
ม.มหิดล ร่วมประชุมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 2/2564
April 30, 2021

ม.มหิดล ร่วมประชุมกับรัฐมนตรี กระทรวง อว. หารือติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาด COVID-19

1.1

วันที่ 30 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อหารือถึงสถานการณ์ มาตรการ การเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมี อธิการบดีทุกมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมดังกล่าว