ม.มหิดล จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
April 29, 2021
ม.มหิดล ร่วมประชุมกับรัฐมนตรี กระทรวง อว. หารือติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาด COVID-19
April 30, 2021

ม.มหิดล เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 โครงการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือ (Consortium) ของผู้ประเมินการวิจัยและนวัตกรรม

1619753853469

วันที่ 30 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 โครงการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือ (Consortium) ของผู้ประเมินการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนารูปแบบการติดตามและการประเมินผลการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการภารกิจการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และสนับสนุนการติดตามและการประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม จากนั้น เป็นการบรรยายหัวข้อ “Introduction to evaluation of the SDGs” โดย Ms. Ada Ocampo President, IDEAS (international Development Evaluation Association) ผ่านระบบออนไลน์

การประชุมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้การดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อการพัฒนา Consortium ของผู้ประเมิน โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีบทบาทในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ให้เกิดการติดตาม และประเมินผลงานวิจัย และนวัตกรรม ที่ได้รับการสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อให้การสนับสนุนทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการพัฒนาระบบ Consortium ของผู้ประเมิน เพื่อให้เกิดเป็นพื้นที่เครือข่ายสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge sharing) และพัฒนาศาสตร์การประเมินในเครือข่าย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในระดับนโยบาย ระดับการขับเคลื่อนนโยบาย หน่วยบริหารจัดการทุน รวมไปถึงนักวิจัย ที่จะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐาน และคุณภาพของการติดตามและประเมินผลให้ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน