มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายเรื่อง “ระบบการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย (SUSA – Thailand)”
April 29, 2021
ม.มหิดล เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 โครงการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือ (Consortium) ของผู้ประเมินการวิจัยและนวัตกรรม
April 30, 2021

ม.มหิดล จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

20210429_113950

วันที่ 29 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้บริหารส่วนงาน ผู้แทนส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมรับฟัง ผ่านระบบออนไลน์

โครงการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย หลักเกณฑ์ในการประเมินผล การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ การใช้งบประมาณต่าง ๆ และการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างครบถ้วน