ประชุมระดมความคิดเห็นการกำหนด Potential Factors สำหรับประเมิน MU-Talents
April 1, 2021
MUIC Can “Light UP Your Future!”
April 1, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหิดล – มจธ.