คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม MUPY Online Roadshow 2021
April 1, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหิดล – มจธ.
April 1, 2021

ประชุมระดมความคิดเห็นการกำหนด Potential Factors สำหรับประเมิน MU-Talents

1

วันที่ 1 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นการกำหนด Potential Factors สำหรับประเมิน MU-Talents โดยได้รับเกียรติจาก คุณเจตยา วรปัญญาสกุล ที่ปรึกษาจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (บริษัท เอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด ) ร่วมระดมความคิดเห็นการกำหนด Potential Factors สำหรับประเมิน MU-Talents โดยจะนำปัจจัยที่ได้จากการระดมความคิดเห็น ไปใช้ในการประเมินเพื่อค้นหา และระบุบุคลากรที่เป็น MU-Talents ของส่วนงานต่อไป ณ ห้องประชุม 411 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการคนเก่ง โดยได้ร่วมกับ บริษัทที่ปรึกษาจากบริษัท SCG HR Solution Co., Ltd. พัฒนาระบบบริหารจัดการคนเก่ง (MU-Talents) ในส่วนงานต้นแบบ ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมีนโยบายให้ขยายผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคนเก่ง ไปยังส่วนงานต่าง ๆ โดยได้คัดเลือกอีก 8 ส่วนงาน คือ คณะกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ซึ่งจะสร้างโอกาสให้ MU-Talents ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน พัฒนา MU-Talents ให้มีศักยภาพสูงขึ้นในสายงานที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ ด้านการวิจัย ด้านการเรียนการสอน และด้านการบริการ บุคลากรกลุ่ม Talent ซึ่งนับเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร โดยเฉพาะในยุคของการเปลี่ยนแปลง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ก้าวทัน และสอดรับกับความเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการดึงดูด การพัฒนา และธำรงรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ให้อยู่กับองค์กรยาวนาน ต่อเนื่องไปสู่การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) อีกด้วย