มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผล โครงการประเมินส่วนงาน
April 1, 2021
ประชุมระดมความคิดเห็นการกำหนด Potential Factors สำหรับประเมิน MU-Talents
April 1, 2021

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม MUPY Online Roadshow 2021

S__77815875

วันที่ 1 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม MUPY Online Roadshow 2021 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก.บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กล่าวแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบออนไลน์

จากนั้น ประธานหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ โดยแบ่ง 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. Pharmacy Practice 2. Pharmaceutics and Regulatory Sciences 3. Pharmaceutical Chemistry and Phytochemistry and Nutraceuticals และ 4. Pharmacology, Biomolecular and Biopharmaceutical Sciences

กิจกรรม MUPY Online Roadshow 2021 จัดขึ้นโดยงานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบวันที่ 1 เมษายน 2564 สำหรับชาวต่างประเทศ และรอบวันที่ 2 เมษายน 2564 สำหรับคนไทยที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ได้ทราบข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ทุนการศึกษา และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล