คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม MUPY Online Roadshow 2021
April 1, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผล โครงการประเมินส่วนงาน

meet_17

วันที่ 1 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผล โครงการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560-2563 และวิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานของส่วนงาน โดย บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการประชุม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมรับฟังการประชุมด้วย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลฯ ในครั้งนี้ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด กำหนดจัดประชุมชี้แจงกรอบการประเมินแก่ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 42 ส่วนงาน โดยได้เชิญหัวหน้าส่วนงาน ได้แก่ คณบดี/ผู้อำนวยการ รองคณบดี/รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานหรือฝ่ายการคลัง หรือรองคณบดี/ผู้อำนวยการที่เกี่ยวข้อง และ หัวหน้างานแผนหรือยุทธศาสตร์ หรือหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ทุกส่วนงานได้รับทราบและเข้าใจกรอบการประเมิน รายละเอียดตัวชี้วัด ขั้นตอนการประเมิน และข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการประเมินผล ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 โดยแบ่งเป็น 4 รอบ ดังนี้ กลุ่มจัดการเรียนการสอนด้าน Social Science , Health Science , Science & Technology และกลุ่มจัดการเรียนการสอนและให้บริการโรงพยาบาล