การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 คณะศิลปศาสตร์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
May 21, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน “Mahidol Eco University and Sustainability Policy”
May 25, 2021

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ บริษัท เอ โฮสต์ จำกัด

001

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่าง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล กับ บริษัท เอ โฮสต์ จำกัด โดยมี คุณบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข ประธานบริหารบริษัท เอ โฮสต์ จำกัด ร่วมลงนาม ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของทั้ง 2 องค์กร ร่วมเป็นสักขีพยานผ่านระบบออนไลน์

357454
357455

บันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาของคณะ ICT ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการทำโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี (Senior Project) ร่วมกับบริษัท เอ โฮสต์ จำกัด เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาต่อยอดความรู้ ความสามารถ และสร้างสรรค์ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมใหม่ เพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาองค์ความรู้ที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษา โดยนำความรู้เชิงธุรกิจจากบริษัทฯ มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยเพื่อให้ได้รับประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงกับหน่วยงานภาคเอกชนของประเทศ ตลอดจนสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาคธุรกิจและภาคการศึกษาในการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกัน