คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ บริษัท เอ โฮสต์ จำกัด
May 24, 2021
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 วิทยาลัยราชสุดา ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
May 25, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน “Mahidol Eco University and Sustainability Policy”

eco2

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานสัมมนามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน “Mahidol Eco University and Sustainability Policy” เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยยั่งยืน ของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมแถลง “นโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล” เพื่อให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล นำไปปฏิบัติภายใต้แนวทางของมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกัน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการโครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG MOVE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของสถาบันการศึกษาต่อการขับเคลื่อนนโยบายสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อให้เห็นการพัฒนาในภาพรวม และประโยชน์ที่สังคม และประชาชนจะได้รับจากการพัฒนาอย่างยั่งยืน