การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 คณะศิลปศาสตร์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
May 21, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน “Mahidol Eco University and Sustainability Policy”
May 25, 2021

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ บริษัท เอ โฮสต์ จำกัด