กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit (บัณฑิตวิทยาลัย / ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ)
September 11, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ครั้งที่ 3/2563
September 11, 2020

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน เรื่อง”กระบวนการทำงานเเละเกณฑ์การขอตำเเหน่งทางวิชาการ”

1192020_200911_0

วันที่ 11 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเเละวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยนางจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตำเเหน่งทางวิชาการ กองทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสศึกษาดูงาน เรื่อง “กระบวนการทำงานเเละเกณฑ์การขอตำเเหน่งทางวิชาการ” โดยได้มีการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานด้านความก้าวหน้าในตำเเหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุม OSM 1ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา