กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit (บัณฑิตวิทยาลัย / ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ)
September 11, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ครั้งที่ 3/2563
September 11, 2020

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน เรื่อง”กระบวนการทำงานเเละเกณฑ์การขอตำเเหน่งทางวิชาการ”