คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2020)

ม.มหิดล ร่วมประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563
September 30, 2020
ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศ
September 30, 2020

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2020)

DB97FAD5-2E0C-43E4-A377-B4192C323A19

วันที่ 28 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ อ.ดร.น.สพ.ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมงาน “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2020)” ณ โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน งานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้มีการป้องกันตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า และสร้างความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง “เลี้ยง รัก รับผิดชอบ

ในการนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ จาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเป็นหนึ่งในองค์กรภาคีเครือข่ายหลัก ที่ร่วมรณรงค์ให้สังคมเกิดความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้รับมอบธงวันป้องกันโรคพิษสุนัขโลก อันเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความพร้อมของคณะฯ ในการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขโลก ปี พ.ศ.2564 อีกด้วย

ภายในงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.รุ่งโรจน์ โอสถานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข และนายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ “Rabies, Immunity and Practices” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากอีกหลากหลายสถาบัน นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า โดยคณาจารย์ของคณะฯ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพ.ญ.ศรินทร์ สุวรรณภักดี หัวน้าศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ และ รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข ร่วมนำเสนอผลงานในช่วงบ่าย