ม.มหิดล ร่วมประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบของที่ระลึก ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562
September 30, 2020
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2020)
September 30, 2020

ม.มหิดล ร่วมประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

B459A09B-7AA0-487C-8583-CBEC5E06D6AC

30 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 คณะกรรมการฯ ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาผลกระทบ ปัญหาด้านการวิจัยที่เป็นประเด็นในปัจจุบัน พร้อมหาวิธีการและแนวทางในการการแก้ไข ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการวิจัยของประเทศ และให้ข้อเสนอแนะแก่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่ต้องการคำตอบเพื่ออธิบายแก่สังคม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์ สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย