คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
September 10, 2020
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน เรื่อง”กระบวนการทำงานเเละเกณฑ์การขอตำเเหน่งทางวิชาการ”
September 11, 2020

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit (บัณฑิตวิทยาลัย / ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ)

S__4210694

วันที่ 11 กันยายน 2563 ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน ผู้ช่วยคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในฐานะผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SDGs Visit) ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในวันนี้ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ บัณฑิตวิทยาลัย และ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษบัณฑิตวิทยาลัย และนางภาวิณี ชินชำนาญ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย สพ.ญ.พนิดา บุตรรัตน์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพสัตว์ทดลอง ให้การต้อนรับ เพื่อติดตามและแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงส่วนงานให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป