มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน เรื่อง”กระบวนการทำงานเเละเกณฑ์การขอตำเเหน่งทางวิชาการ”
September 11, 2020
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิไทยคม แถลงข่าวการจัดงาน “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ”
September 11, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ครั้งที่ 3/2563

S__43114506

วันที่ 11 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมกมลฤดี ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

จากนั้น  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานการประชุม ได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ การสรุปผลงานด้านวิชาการ และอัตรากำลังปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ความคืบหน้าการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืช ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 จากกรมวิชาการเกษตร และโครงการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานการวิจัยทางด้านข้าวเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม