มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแถลงข่าว “พลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เดินหน้าสู่อนาคต”
November 25, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายภาพรวมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม”
November 25, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี กับส่วนงานที่ได้รับรางวัล “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2563

coshem-10

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และร่วมแสดงความยินดีกับส่วนงานที่ได้รับรางวัล “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เชิญชวนส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยในปีนี้ มีส่วนงานที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่นทั้งสิ้น 13 ส่วนงาน ดังนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันโภชนาการ วิทยาลัยนานาชาติ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะวิทยาศาสตร์(พญาไท) คณะเทคนิคการแพทย์ คณะศิลปศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ