มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายภาพรวมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม”

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี กับส่วนงานที่ได้รับรางวัล “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2563
November 25, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมเครือข่าย “The 2020 Belt & Road Science and Innovation Network (BRSIN) International Symposium”
November 25, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายภาพรวมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม”

2020.11.25_201125_1

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายภาพรวมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม” ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 22/2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มองบทบาทหรือบริษทของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจิตวิญญาณ กลไก ภาพลักษณ์ ซึ่งหน้าที่สำคัญที่สุดของสถาบันศึกษาโดยทั่วไป คือ เป็นสถาบันการศึกษา และให้บริการทางวิชาการ เป็นต้น ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้คาดหวังมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

1.มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องเป็นมหาวิทยาลัยหลักของประเทศ
2.มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศในทุกบทบาท หน้าที่ คือสิ่งใดที่ทำสิ่งนั้นจะต้องดีที่สุด และต้องเป็นตัวอย่างในแต่ละเรื่อง รวมทั้งสามารถช่วยประคับประคองให้สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เติบโตไปพร้อมกัน
3.มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องเป็นหน่วยงานสำคัญในการช่วยเหลือประเทศให้ได้อยู่ใน ranking ระดับภูมิภาค และระดับโลกต่อไป

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล กล่าวเน้นย้ำถึง เรื่องการปรับตัวของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เข้ากับสังคมไทยในปัจจุบัน ได้แก่

1.การถอดบทเรียนของการผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นตัวอย่างในการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. การผนวกเอาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญสู่การปฏิบัติโดยใช้นวัตกรรม (Innovation) ซึ่งหัวใจสำคัญหนึ่งในนั้น คือ การเชื่อมโยงระหว่างการศึกษากับการปฎิบัติ