มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี กับส่วนงานที่ได้รับรางวัล “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2563
November 25, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมเครือข่าย “The 2020 Belt & Road Science and Innovation Network (BRSIN) International Symposium”
November 25, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายภาพรวมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม”