มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563
November 24, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี กับส่วนงานที่ได้รับรางวัล “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2563
November 25, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแถลงข่าว “พลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เดินหน้าสู่อนาคต”

Reinventig12

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว “พลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เดินหน้าสู่อนาคต” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมงานแถลงข่าว และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บรรยายหัวข้อ “การปฏิรูปมหาวิทยาลัยไทยทั้งระบบแบบพลิกโฉมอย่างยั่งยืน” และ ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานคณะอนุกรรมการ Reinventing University บรรยายหัวข้อ “จุดเปลี่ยนมหาวิทยาลัยไทยพลิกโฉมเพื่อความเป็นเลิศและสร้างกำลังคนตามความต้องการประเทศ” ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภาคการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก โดยเป็นปัจจัยพื้นฐานในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรให้มีคุณภาพ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) จึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิรูประบบอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายและกฎกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศ สามารถผลิตบัณฑิตที่เชื่อมโยงกับความต้องการของประเทศ พร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใหม่ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะอาจารย์  เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเรียนในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมหาวิทยาลัยของไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยจะได้ใช้ความรู้ ความสามารถและศักยภาพของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกลุ่มยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมีความถนัดและเชี่ยวชาญ ขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัย และยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินหน้าผลักดัน โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปฏิรูปการบริหารงาน และปรับเปลี่ยนหลักสูตรการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถผลิตบุคคลากรคุณภาพสูง มุ่งตอบสนองความต้องการตลาด และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์  โดยได้แบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ตามยุทธศาสตร์ ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research) มุ่งการวิจัยในสถาบันอุมศึกษาที่มีคุณภาพในระดับแนวหน้าของโลก หรือเฉพาะทาง สร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพหรือทักษะสูง ให้สามารถคิดค้นผลงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือในระดับสากล 2. กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology & Innovation) มุ่งเน้นพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและเสริมสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ สร้างบัณฑิตที่มีทักษะ ร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมในการสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน 3. กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based & Community) มุ่งพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้วยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นและภูมิภาค 4. กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักทางศาสนา (Moral & Intellectual Cultivation) ส่งเสริมในการนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ผสมผสานเข้ากับวิชาการ เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติในการใช้ชีวิตที่ดี และทำงานอย่างมีความสุข เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีปัญญาและคุณธรรม มุ่งพัฒนาด้านจิตใจ สติปัญญา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความสามัคคี มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน 5. กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาเฉพาะทาง (Specialized & Professional) เน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ความรู้ ทัศนคติ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เสริมสร้างบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการในตลาดเชิงลึก หรือการประกอบอาชีพเฉพาะทาง