มหาวิทยาลัยมหิดลหารือความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI)
October 8, 2020
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับกรมกิจการผู้สูงอายุ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
October 9, 2020

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดพิธีเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดี คณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประจำปี 2563

C86CF995-1729-4508-8906-C2A94AED28FD

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  าสตราจารย์ายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติประจำปี 2563 พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่คณาจารย์ ผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ  และรางวัลสตรีดีเด่นในด้านการทำประโยชน์ให้สังคม ในโอกาสที่สร้างชื่อเสียงให้กับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 15 ท่าน ได้แก่
1. สตราจารย์กียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน
   รางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2562 โดย มหาวิทยาลัยมหิดล

2. ศาสตราจารย์กียรติคุณ นายแพทย์ประสริฐ บุญเกิด
   รางวัลายุรแพทย์ดีเด่นด้านครูแพทย์  โดย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุชาติ อินทรประสิทธิ์
   ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562
4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี
   รางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2562 โดย มหวิทยาลัยมหิดล
5. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวดี เลี่ยวไพรัน์
   รางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2562 โดย มหวิทยาลัยมหิดล

6. สตราจารย์กียรติคุณ ดร.สมจิต หนุจริญกุล
   ปริญญพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิกิติมศักดิ์ ปรจำกรศึกษ 2562 โดย มหาวิทยาลัยมหิดล

7. ศาสตราจารย์ นวาอากศโทหญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา
    รางวัลตรีดีด่นในเวทีเครือข่ายระดับสากล ประเภทบุคคลภาครัฐ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

8. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสฤกพรรณ วิไลลักษณ์
   รางวัลสตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น ปี 2563 โดย กระทรวงแรงงาน

9. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุณวรรณ  พฤทธิพันธุ์  
   รางวัล Distinguished Activity Award จาก งานWorld Sleep Society

10. ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์
     รางวัลข้าราชการดีเด่นในด้านการสนับสนุนทางวิชาการด้านการควบคุมยาสูบของประเทศไทย
     โดย สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย และรางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ช่วยเหลือในการให้คำปรึกษา การรักษาพยาบาล และการส่งต่อการรักษาสำหรับผู้ป่วยจิตเวช โดย สำนักงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในเขตเมืองฯ

11. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาต จิตต์เจริญ
     รางวัลแพทย์ดีเด่น ประเภท “อาจารย์แพทย์” ประจำปี 2563 โดย แพทยสภา

12. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช  หงส์อิง
     รางวัล “อาจารย์ตัวอย่าง” โดย สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

13. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
      รางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2563สาขาการแพทย์และสาธารณสุข โดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
14. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสาทริยา  ตระกูลศรีชัย
     รางวัลนักวิจัยดีเด่น โดย วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

15. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา
     รางวัลอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น โดย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย