คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดพิธีเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดี คณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประจำปี 2563
October 8, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
October 9, 2020

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับกรมกิจการผู้สูงอายุ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

mou09

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และ ดร.นายแพทย์ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีผู้แทนจากทั้งสามฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การลงนามความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 8 องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัว “หลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ” เป็นการบูรณาการความรู้ทางวิชาการ ด้านการรู้เท่าทันสื่อ การเรียนรู้ของผู้สูงอายุ และทุนทางวัฒนธรรมไทย ผนวกกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 3 ปี กับโรงเรียนผู้สูงอายุ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร โรงเรียนผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสุพรรณบุรี รีสอร์ทผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย จังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยฯ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการผู้สูงอายุรู้ทันสื่อ : สร้างหลักสูตรและขยายเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะ และเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจากการทดลองและทดสอบกับนักเรียนผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุนำร่องทั้ง 5 โรงเรียน กว่า 400 คน จนสามารถเสริมสร้างสมรรถนะการรู้เท่าทันสื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิหลังแตกต่างกันได้ เข้าใจง่าย มีความสนุก และสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมของผู้สูงอายุไทย นอกจากนี้ ยังมีความยืดหยุ่นที่ผู้ใช้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนสูงอายุ ในแต่ละภูมิภาคหรือท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบทของผู้สูงอายุในพื้นที่ได้จริง

จากนั้น เป็นการปาฐกถา เรื่อง “พลังผู้สูงอายุสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย” โดยได้รับกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย และการเสวนา หัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนการสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้ผู้สูงอายุในระดับประเทศและท้องถิ่น” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก