สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับกรมกิจการผู้สูงอายุ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
October 9, 2020
ม.มหิดล ร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 3/2563
October 9, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

na-08

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี อาจารย์ แพทย์หญิง มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับ และได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของวิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมเยี่ยมชมความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ และพื้นที่ก่อสร้างอาคารหอพัก การดำเนินงานโดยรอบโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมนิภาธรรมวงศ์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อเนกประสงค์ ชั้น 2 วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล