คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
October 9, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “MU Quality System for Executives: What CEOs need to know about quality”
October 9, 2020

ม.มหิดล ร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 3/2563

1602220147142_copy_1024x768

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 3/2563โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประชุมร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับ UI Green Metrix World University Ranking พร้อมทั้งชมนิทรรศการแสดงผลงานเกี่ยวกับความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต และเดินทางไปศึกษาดูงานความยั่งยืนในจังหวัดภูเก็ต 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านบ่อแร่ ชุมชนบ้านพันวา ชุมชนม่าหนิก และชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต