คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
October 9, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “MU Quality System for Executives: What CEOs need to know about quality”
October 9, 2020

ม.มหิดล ร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 3/2563