ม.มหิดล ร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 3/2563
October 9, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาสื่อสารความรู้สู่สังคม NOBEL PRIZE Science Café Vol.2 ตอน “มหัศจรรย์การปรับแก้สารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต”
October 9, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “MU Quality System for Executives: What CEOs need to know about quality”

aun10

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “MU Quality System for Executives: What CEOs need to know about quality” พร้อมบรรยายให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA (The ASEAN University Network – Quality Assurance) โดยมี คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมบรรยายพร้อมตอบข้อซักถาม โดยมีผู้บริหารใหม่ของส่วนงาน ได้แก่ คณบดี/ผู้อำนวยการ รองคณบดี/รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยคณบดี/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าภาควิชา คณะ/สถาบัน และผู้อำนวยการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ที่เข้าสู่ตำแหน่งไม่เกิน 1 ปี เข้าร่วมอบรม เพื่อรับทราบนโยบาย ทิศทางแนวทางการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล และหลักการบริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพในฐานะผู้นำองค์กร