มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาสื่อสารความรู้สู่สังคม Nobel Prize in Science Café Vol.1 ตอน ปริศนาหลุมดำและใจกลางทางช้างเผือก
October 8, 2020
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดพิธีเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดี คณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประจำปี 2563
October 8, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดลหารือความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI)

001

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณี ปิติสุทธิธรรม หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัย ร่วมกับสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และรองศาสตราจารย์ ดร. โธมัส กวาดามูซ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ เข้าร่วมหารือทางด้านการวิจัยทางคลินิก (Clinical Research) การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) ความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและการฝึกงาน รวมไปถึงการทำ Senior Project และการสร้างองค์ความรู้และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Advocacy) ด้าน HIV และ Transgender ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) จะมีการลงนามความร่วมมือระดับสถาบันต่อไป ณ ห้องประชุม A303 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา