มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “ผู้ปกครองพบผู้บริหาร” ประจำปีการศึกษา 2563
August 2, 2020
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THE 7th SYMPOSIUM OF INTERNATIONAL LANGUAGES & KNOWLEDGE 2020 (SILK 2020)
August 3, 2020

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ครั้งที่ 15

683C97B5-4197-497D-8C8F-2C4262B4876E

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) เรื่อง “พลิกวิกฤตโควิด-19 ด้วยนวัตกรรมการแพทย์” (วิศวกรรมชีวเวช และปัญญาประดิษฐ์) ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/ความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในระบบทั่วประเทศ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยปีนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 15 ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
1. การประชุมในหัวข้อสำคัญสำหรับการบริหารงานวิจัยของประเทศมากกว่า 100 หัวข้อเรื่อง
2. การแสดงนิทรรศการ อาทิ นิทรรศการการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช นิทรรศการผลงานวิจัยจากหน่วยงานในระบบวิจัย นิทรรศการนวัตกรรมตอบโจทย์โรคอุบัติใหม่ และ นิทรรศการชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม
3. กิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2020 และกิจกรรม Highlight Stage
4. กิจกรรมการให้คำปรึกษาเรื่องการวิจัย
5. กิจกรรมมอบรางวัลและการจัดประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2563