มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมเตรียมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2564 (Prince Mahidol Award Conference 2021)
August 31, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “สุขภาพดีมีรอยยิ้มบุญรักษา สงฆ์ไทย ห่างไกลโรค”

eg6

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “สุขภาพดีมีรอยยิ้มบุญรักษา สงฆ์ไทย ห่างไกลโรค” มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมสุขภาพ โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปัญญา ไข่มุก ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกและข้อและวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อนำความรู้ด้านวิศวกรรมสุขภาพนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับพระภิกษุ-สามเณร วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม จ.นครปฐม โดยโรงพยาบาลธนบุรี 2 และการศึกษาดูงานโครงการธรรมะเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน ณ วัดมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม