มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดีเด่น (DMSc Award) ประจำปี 2563 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานคล้ายวันครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
August 29, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมเตรียมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2564 (Prince Mahidol Award Conference 2021)
August 31, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดีเด่น (DMSc Award) ประจำปี 2563 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

5_1024x683

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัลผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดีเด่น (DMSc Award) ประจำปี 2563 ให้แก่บุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิชาการเด่น โดยในปีนี้มีบุคลากรจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัล ดังนี้

  1. รองศาสตราจารย์ นพ.อาศิส อุนนะนันทน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล DMSc Award ชนะเลิศ ประเภทหนังสือและตำราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ตำรากระดูกข้อสะโพกหักในผู้สูงอายุ เป็นหนังสือเล่มแรกของประเทศไทยที่ได้รวบรวมเนื้อหาจำเพาะเกี่ยวกับเรื่องกระดูกข้อสะโพกหักในผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นการดูแลอย่างเป็นองค์รวมและให้การรักษาสาเหตุของการเกิดกระดูกข้อสะโพกหัก ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ
  2. ดร.นภัสสราภรณ์ ศรีมังกรแก้ว ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล DMSc Award ชนะเลิศ ประเภทการพัฒนาบริการหรือพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานการพัฒนาหน่วยศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในสัตว์ทดลองตามหลักการ OECD GLP (The Development of Laboratory Animal Testing Facility for Health Product in Compliance with OECD GLP Principles) โดยได้มีการพัฒนาหน่วยศึกษาวิจัย/พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพในสัตว์ทดลอง ตามหลักการสำหรับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของสารและความปลอดภัยต่อมนุษย์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (OECD GLP) ซึ่งจากการพัฒนาทำให้ศูนย์ฯ ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ในขอบข่ายการทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลองเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

โดยทั้ง 2 ท่านได้เข้ารับรางวัลจาก ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ซึ่งจัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน” เพื่อเป็นเวทีนำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข