มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดีเด่น (DMSc Award) ประจำปี 2563 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
August 31, 2020
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “สุขภาพดีมีรอยยิ้มบุญรักษา สงฆ์ไทย ห่างไกลโรค”
September 1, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมเตรียมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2564 (Prince Mahidol Award Conference 2021)

prince award2

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (Prince Mahidol Award Conference) ครั้งที่ 3/2563 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และคณะให้การต้อนรับ ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมครั้งนี้ จัดในรูปแบบระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.สุพัฒน์ วาณิชย์การ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา และผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือการเตรียมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2564 (Prince Mahidol Award Conference 2021) ในรูปแบบ Virtual Meeting ภายใต้หัวข้อ COVID-19 Advancing Towards an Equitable and Healthy World และพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการจัดการประชุมในปี 2565-2566